Autor: Praca zbiorowa
ISBN 978-83-89250-09-4

 

Słowo wstępne

Szanowni Państwo!


Jestem niezmiernie zaszczycony, że Inowrocław stał się miejscem obrad konferencji poświęconych bezpieczeństwu zdrowia publicznego i ratownictwu, które jest jednym z priorytetowych zadań administracji samorządowej.
Pragnę podziękować wszystkim współorganizatorom, którzy swoim zaangażowaniem sprawili, że Inowrocław już po raz dwudziesty jest gospodarzem Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, tj. Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Związkowi Miast Polskich i Zakładowi Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jubileusz konferencji skłania do refleksji nad genezą jej powstania oraz nad rolą administracji samorządowej w zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, w szczególności na poziomie działania systemu ratownictwa medycznego.
Warto przypomnieć, że w kwietniu 1995 roku z inicjatywy władz samorządowych Inowrocławia i dyrekcji Szpitala im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na mocy uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia stworzono jeden z pierwszych w Polsce Zintegrowanych Systemów Ratownictwa, którego celem było optymalne wykorzystanie personelu ratowniczego, dostępnych środków technicznych, logistycznych oraz w efekcie podniesienie jakości świadczenia pomocy w nagłych i nadzwyczajnych sytuacjach. Znaczącą rolę w tworzeniu tego przedsięwzięcia odegrała ówczesna Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z prof. dr hab. Jerzym Koniecznym, sprawującym od początku funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu.
W 1996 roku w Inowrocławiu odbyło się pierwsze Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, podczas którego poruszano temat braku rozwiązań prawnych w systemie polskiego ratownictwa oraz niespójnych działań służb ratunkowych. Kolejne konferencje, będące okazją do spotkań przedstawicieli samorządu terytorialnego z ekspertami w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz reprezentantami różnych służb ratunkowych miały niewątpliwy wpływ na tworzenie specjalistycznych aktów prawnych w dziedzinie ratownictwa medycznego.
Należy wspomnieć, że w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku utworzono nowy zawód ratownika medycznego, który wypełnił lukę w systemie ratownictwa medycznego w Polsce oraz rozwiązał problem braków kadrowych w tej dziedzinie. W ślad za tym powstały specjalizacje lekarskie i pielęgniarskie w zakresie medycyny ratunkowej.
Ważnym wydarzeniem było również uruchomienie w inowrocławskim szpitalu pierwszego w Polsce oddziału ratunkowego, którego uroczyste otwarcie odbyło się 30 maja 2000 roku w trakcie obrad V Międzynarodowego Forum Ratownictwa. Kolejnym sukcesem – co warte podkreślenia – inowrocławskich władz samorządowych i służby zdrowia było utworzenie 1 maja 2001 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego, będącego zintegrowanym stanowiskiem przyjmowania wezwań, zbierania informacji i podejmowania decyzji w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach. Centrum od początku funkcjonowało w oparciu o pierwszą ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 25 lipca 2001 roku, gdzie określono zasady jego organizacji, działania i finansowania.
Ówczesna ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym okazała się jednak niedoskonała i koniecznym było szukanie kolejnych rozwiązań poprawiających organizację ratownictwa medycznego w Polsce. Efektem wieloletnich dyskusji krajowych ekspertów w tej dziedzinie, a także przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, odbywających się nierzadko podczas sympozjów w Inowrocławiu, było stworzenie udoskonalonych zapisów prawnych m.in. nowej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie w 2007 roku.
Coroczne konferencje w Inowrocławiu stały się doskonałą okazją do wymiany poglądów w zakresie różnych dziedzin ratownictwa. Patronat honorowy nad Forum obejmowali m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Konsultanci Krajowi, Rektorzy uczelni, a także Prezes Związku Miast Polskich. Członkami Komitetu Naukowego byli niejednokrotnie wybitni naukowcy, reprezentujący m.in. najważniejsze uczelnie medyczne w kraju.

Szanowni Państwo,
wyrażam nadzieję, że działania władz samorządowych w Inowrocławiu, poprzez organizację kolejnych edycji Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania administracji, a także służb odpowiedzialnych za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ludności zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.
Mam zaszczyt przekazać w Państwa ręce monografię naukową wydaną z okazji jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa. Głównym tematem tegorocznego Forum jest „Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995–2015”. Twórcy publikacji dokonali oceny dorobku organizacyjnego, taktycznego i logistycznego jednostek powołanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także instytucji współpracujących z Systemem. Miasto Inowrocław już po raz dwudziesty gości przedstawicieli służb ratowniczych administracji publicznej, a także znakomitych naukowców reprezentujących najważniejsze uczelnie, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Z okazji podwójnego jubileuszu, 20-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w w Inowrocławiu życzę wszystkim uczestnikom interesujących obrad.

Prezydent Miasta Inowrocławia
Ryszard Brejza