Książka Instytucjonalne doradztwo zawodowe jest skierowana do wszystkich praktyków i teoretyków zainteresowanych funkcjonowaniem instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym i personalnym, do decydentów w sferze edukacji, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz do osób zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Część pierwsza to przegląd instytucji doradztwa zawodowego w różnych krajach. Szczególną uwagę zwrócono na działalność klubów pracy. Ich idea zrodziła się w USA już w 1974 r. Mają one obecnie ugruntowaną pozycję w polskim systemie pomocy bezrobotnym. Opisano również teorie poradnictwa i rozwoju zawodowego, które mogą mieć zastosowanie w praktyce, szczególnie w programach komputerowych służących autoinformacji zawodowej. Na zakończenie scharakteryzowano znaną i docenianą w świecie teorię wyboru zawodu Johna Hollanda. W części drugiej zaprezentowano wyniki prac badawczych prowadzonych na poziomie dwóch regionów Polski skrajnie zróżnicowanych pod względem poziomu bezrobocia. Badania objęły 500 bezrobotnych oraz 130 pracowników instytucji udzielających pomocy. Na podstawie tych badań wskazano obszary, w których mogłyby być dokonane zmiany w celu optymalizacji i udoskonalenia systemu doradztwa zawodowego w Polsce.